Supply conditions

NL: Algemene Voorwaarden Klanten

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen APPÈL B.V. en afnemers van onze bestelwebshop.

1. Definities

 1. Aanbod: het product van de bestelwebshop dat door de Klant via het Platform bij APPÈL B.V. kan worden besteld.

 2. Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij APPÈL B.V. van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

 3. Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.

 4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en APPÈL B.V. met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

 5. Platform: het bestelplatform en andere apparaten van APPÈL B.V. waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

 6. Bedrijfsinformatie: de informatie van APPÈL B.V. met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

 7. Service: de diensten en/of werkzaamheden die door APPÈL B.V. worden aangeboden aan de Klant.

 8. APPÈL B.V. handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Appèl B.V.

2. Identiteit van APPÈL B.V.

Appèl B.V.
T. 073 – 6125050
E.  info@appel.nl
W. www.appel.nl
KVK: 16038113

BTW: NL8108513981301

3. Toepasselijkheid

 1. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met APPÈL B.V. aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door APPÈL B.V. op grond van artikel 6 hieronder.
 2. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn van toepassing op de geleverde service en producten door APPÈL B.V..

4. Het Aanbod

 1. het aanbod van APPÈL B.V. kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de locatie voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. APPÈL B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.
 3. Onze producten zijn alleen geschikt voor directe consumptie tenzij anders vermeld.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Betalen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal APPÈL B.V. de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door APPÈL B.V. worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling.
 4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld APPÈL B.V. te melden.
 5. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor APPÈL B.V..
 6. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie APPÈL B.V., die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van APPÈL B.V. is weergegeven.
 7. APPÈL B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij APPÈL B.V. worden geannuleerd.
 1. Annulering van de Bestelling door de Klant bij APPÈL B.V. is slechts mogelijk indien APPÈL B.V. aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
 1. APPÈL B.V. heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 1. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan APPÈL B.V. besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 1. APPÈL B.V. heeft het recht om namens APPÈL B.V. Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien APPÈL B.V. een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal APPÈL B.V. dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan APPÈL B.V. hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht APPÈL B.V. te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

 8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij APPÈL B.V. te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van APPÈL B.V. en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de locatie.
 2.  Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan APPÈL B.V. op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres of via het email adres getoond in de bestellocatie van de betreffende locatie.
 1. Nadat de klacht door APPÈL B.V. is ontvangen zal APPÈL B.V. zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. APPÈL B.V. streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 1. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk APPÈL B.V..
 1. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. APPÈL B.V. sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van APPÈL B.V. is info@appel.nl

9. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 1. APPÈL B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

Interpolis
Spoorlaan 298 5017 JZ Tilburg
Postbus 90106 5000 LA Tilburg 
via de volgende adviseur:
Claeren Risicobeheerders Parklaan 21E
5211 JJ 's-HertogenboschEN: General Terms & Conditions for Customers

These ‘General Terms & Conditions for Customers’ apply to the relationship between APPÈL B.V. and buyers from our ordering webshop.

1. Definitions

 1. Offering: the product from the ordering webshop that the Customer can order from APPÈL B.V. via the Platform.

 2. Order: an order from the Customer placed via the Platform with APPÈL B.V. for the Offering selected by the Customer.

 3. Customer: a natural or legal person who places an Order via the Platform.

 4. Contract: a contract between the Customer and APPÈL B.V. with regard to an Order and the delivery or collection of the Order.

 5. Platform: the ordering platform and other devices of APPÈL B.V. on which the Service is provided.

 6. Company Information: information about APPÈL B.V. relating to - inter alia - company and contact details, general information, product offering (meals, side dishes, options and drinks), prices for each individual product (including VAT), company logo, image material, delivery area (including postcode), delivery charges and minimum order amounts.

 7. Service: the services and/or activities that APPÈL B.V. offers to the Customer.

 8. APPÈL B.V. acts on its own behalf and on behalf of every natural or legal person who controls, is controlled by or comes under the joint control of Appèl B.V. either directly or indirectly.

2. Identity of APPÈL B.V.

Appèl B.V.
T. 073 – 6125050
E.  info@appel.nl
W. www.appel.nl
Chamber of Commerce: 16038113

VAT: NL8108513981301

 

3. Applicability

 1. These General Terms & Conditions for Customers apply to the service and products provided by APPÈL B.V.
 2. By placing an Order, the Customer immediately enters into a Contract with APPÈL B.V. for the supply of the Offering selected by the Customer. The Customer is bound by the Order and is not entitled to a refund, except in the event of cancellation by APPÈL B.V. on the basis of article 6 below.

4. The Offering

 1. The offering from APPÈL B.V. may contain ingredients and additives for meals and drinks that can cause allergies and intolerances. If a Customer is allergic to particular foodstuffs, we recommend contacting the location by telephone for up-to-date information about allergens before placing the order.
 2. APPÈL B.V. accepts no liability for the availability of the Platform.
 3. Our products are only suitable for immediate consumption unless stated otherwise.

5. The Contract

 1. The Contract is concluded at the moment when the Customer finalises the Order by clicking on the ‘Pay’ button during the process of placing an Order via the Platform.
 2. After receiving the Order, APPÈL B.V. will confirm the Order to the Customer electronically.
 3. The Contract can only be performed by APPÈL B.V. if the Customer provides correct and complete contact and address details when placing the Order.
 4. The Customer is obliged to notify APPÈL B.V. of inaccuracies in payment details which have been provided or specified without delay.
 5. The Customer must be contactable by APPÈL B.V. by phone or by e-mail (as specified when placing the Order) after placing the Order in connection with information about the status of his Order.
 6. If the Customer chooses to collect the Order, he must be present at the chosen time at APPÈL B.V.'s collection location specified in the confirmation e-mail or text message or on APPÈL B.V.’s website.
 7. APPÈL B.V. accepts no liability in connection with the performance of the Contract.

6. Dissolution of the Contract and cancellation of the Order

 1. Because of the perishable nature of the Offering, the Customer has no right to dissolve the Contract. The Customer cannot cancel Orders with APPÈL B.V.
 2. Cancellation of the Order with APPÈL B.V. by the Customer is only possible if APPÈL B.V. states that Cancellation of the Order by the Customer is possible.
 3. APPÈL B.V. has the right to cancel the Order if, for example, the Offering is no longer available, the Customer has provided an incorrect or uncontactable telephone number or other contact details, or in the event of force majeure.
 4. If the Customer places a false Order (e.g. by providing incorrect contact details, failing to pay or by not being present at the delivery location or collection location to receive the Order) or otherwise fails to comply with his obligations arising from the Contract, APPÈL B.V. can decide to refuse future Orders from the Customer concerned.
 5. APPÈL B.V. has the right to refuse Orders and cancel Contracts on behalf of APPÈL B.V. if there are justified doubts about the correctness or authenticity of the Order or the contact details. If APPÈL B.V. cancels an Order for which payment has already been made, APPÈL B.V. will refund that amount to the same account from which payment was made. APPÈL B.V. can notify the police if the Customer places apparently false or fraudulent Orders.

7. Payment

 1. The Customer is obliged to pay APPÈL B.V. for the Order at the moment when the Contract is concluded in accordance with article 5.1 of these General Terms & Conditions for Customers. The Customer can meet this payment obligation by paying using an online payment method via the Platform.
 2. Subject to the provisions of article 6.4 of these General Terms & Conditions for Customers, the full or partial refunding of an online payment is only possible if the Order cannot be delivered (or cannot be delivered in full). The refund will always be paid into the same account from which payment was made.

8. Complaints

 1. Complaints from the Customer about the Offering, the Order or the performance of the Contract must be submitted to APPÈL B.V. Exclusive responsibility for APPÈL B.V.’s offering and the performance of the contract lies with the location.
 2. If the Customer has a complaint about the Service, the complaint must be communicated to APPÈL B.V. by e-mail or in writing by post at the contact address specified in article 2 of these General Terms & Conditions for Customers or via the e-mail address displayed in the ordering location for the location concerned.
 3. After the complaint has been received by APPÈL B.V., APPÈL B.V. will respond with a confirmation of receipt as soon as possible, but within one week at the latest. APPÈL B.V. will strive to deal with the complaint as soon as possible, but within 2 weeks at the latest.
 4. Complaints as described in paragraphs 1 and 2 of this article must be submitted to APPÈL B.V. promptly after the Customer has become aware of the defects and must be fully and clearly described.
 5. The European Commission operates an ODR platform. This platform can be found at http://ec.europa.eu/odr. APPÈL B.V. explicitly excludes the use of Alternative Dispute Resolution as described in Directive 2013/11/EU. The e-mail address of APPÈL B.V. is info@appel.nl

9. Professional liability insurance

 1. APPÈL B.V. has taken out professional liability insurance with:

Interpolis
Spoorlaan 298 5017 JZ Tilburg
Postbus 90106 5000 LA Tilburg 
through the following broker:
Claeren Risicobeheerders Parklaan 21E
5211 JJ 's-Hertogenbosch